cauxoso.com Bạch thủ MB Cầu Soi Cầu XSMB

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng Xổ số Miền Bắc(XSMB), Xổ số Miền Trung(XSMT), Xổ số Miền Nam(XSMN) ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Soi Cầu XSMB

  Ngày
\
Cặp số
30
-
9
1
-
10
2
-
10
3
-
10
4
-
10
5
-
10
6
-
10
7
-
10
8
-
10
9
-
10
10
-
10
11
-
10
12
-
10
13
-
10
14
-
10
15
-
10
16
-
10
17
-
10
18
-
10
19
-
10
20
-
10
21
-
10
22
-
10
23
-
10
Tổng
00 1             1       1   1       1     1     1 7
01       1         1     1                         3
02           1         1       1   1           1 2 7
03   1           1       1 1           1           5
04     1     1 1       1                       1   5
05                 1   1           2     1   1 1   7
06           1   1               1 1               4
07   1   1                         1               3
08   1               1   1         1     1         5
09     1     1         1   1         1             5
10     1                                 2   1   1 5
11 1         1     1           1       1           5
12     1       1         1         1             1 5
13           1                             1 1     3
14 1 1   1     1 1       1             1       1   8
15 2 2 1                           1 1             7
16   1 1     1   1         1     1 2               8
17     1         1     1       1           2       6
18                 1     2             1 1         5
19       1 1               1           1 1 1       6
20 1                 1 1         1           1     5
21   1     1       1 1 1       1               2   8
22         1   1     1       1                     4
23                           1   1                 2
24         1   1 1     1   1 2                 1   8
25     1 1   1                 1 1 1     1   1     8
26     1       1   1 1         1                   5
27 2     2           1   1           1       2     9
28   1   1             1 1               2         6
29   1     1   1 1 1   1   1     2 2   1       1   13
30 1           2     1 1         1           4     10
31     1     1     1     1                 1       5
32   1               1                 1         2 5
33 1 1               1         1             2 1 1 8
34                   1 1   2 1               1 1 1 8
35       1     1 1 1 1     1 1             1   1 1 10
36 1                     1   1 2                 1 6
37                 1         1   1   1 1 2     1 1 9
38                 1           1                   2
39       1           1               1             3
40         1 1 1       1       1     1   1   1     8
41         1   1                   2 2         1   7
42           1         1               1 3   1     7
43               1           1   1         2       5
44       1   1             1 1 2     1 1           8
45   1             1       1     1 1 1           1 7
46 1       1 1         1                           4
47               2         1     3   1 1   2 1     11
48                 1 1   1 1 1       1 2           8
49   1         1                 1   1     1   1   6
50         3 1     1 1   1     1           1       9
51     1 1 1                                       3
52 1     1 1 2                                   1 6
53   1 1             1 1       1     2       1   1 9
54       1       1 1         1   1 1             1 7
55                             1   1               2
56     1   1   2   1                               5
57 1 1 1         1       2     1         1     1   9
58           1           1 1     2   2   1         8
59       2             1       1       2 1   1     8
60             1       1             1     1     3 7
61     1 1                   1     1 1     1       6
62         1                 1 1       1           4
63   1         1   1       1       1           1   6
64 1         1   2   1     1     1   1             8
65 1             1                 1               3
66   1   1   1 1     1                   1     1   7
67       1 1   1         1     1       1 1         7
68                 2     1           1     1   1   6
69 1         1     1   1   1     1             3   9
70     1   1         2     1 1       1             7
71           2               1   1       1 1     1 7
72 1                 1 1                           3
73     1 1                         1 2   1 1   1   8
74     2 1 1     1 1   1 1             1   1 2   1 13
75 1     2   1 1 1         1   3           1       11
76     1   1 1                   1 1       1   1   7
77 1     1     1   1         1 1     1 1 1         9
78   1       1 1     1     1 1   1   1 1   1   1   11
79                       1     1                 1 3
80   1           1       1 1   1                   5
81 1   3 1           1 1 1   2   1 1     1         13
82       1     1   1       1                       4
83               1     2     1         1           5
84                   2     1     1       1   1     6
85   1           1                     1         1 4
86 1 1                 1   2               1   1   7
87                     1 1   1 1               1 1 6
88   1 1   1   1 1                         1 1     7
89               1 2                         2     5
90         1                       1               2
91         1 1 1             1   1                 5
92       1 1 1 1       1   1 1             1       8
93   1     1     1 1 1       1         1           7
94 1           1         1       1 1               5
95 1   1         1       2             1   1 1 1 1 10
96   1 1                     1             1     2 6
97   1             1 1     1       1   2 1         8
98 2 1 1   1         1                 1 1         8
99 1       2     1                           1     5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...