cauxoso.com Bạch thủ MB Cầu Soi Cầu XSMB

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Soi Cầu XSMB

  Ngày
\
Cặp số
27
-
7
28
-
7
29
-
7
30
-
7
31
-
7
1
-
8
2
-
8
3
-
8
4
-
8
5
-
8
6
-
8
7
-
8
8
-
8
9
-
8
10
-
8
11
-
8
12
-
8
13
-
8
14
-
8
15
-
8
16
-
8
17
-
8
18
-
8
19
-
8
Tổng
00                       2 1         1             4
01           1         1           1         1 1   5
02 1                         1 1     1             4
03         1           1 1   1 2     1   1 2   1   11
04         1             1   1                   1 4
05       1   1   1 1       1 1 1 1 1   1     1     11
06                 1         1       1     1     1 5
07     1             1   1                     1 1 5
08   1           1     1   2     1                 6
09         1           1             1         2   5
10 1               1               1               3
11   1 1                 1               1 2   2   8
12         3 1 1 1 1 1             1 1 1   1       12
13   1                 1                   1       3
14     1     1   1             1       1           5
15     1                 1   1       1             4
16   1       1                                     2
17 2         2                                   1 5
18 1   1 2 1     1       1 1                   1   9
19     1 1     1         2 1               1       7
20 1         1             1   1     1 1     2 1   9
21       1     1                         2         4
22 1       1 1 1 1                   2   1     1   9
23                       2 1 1     1       1   1   7
24   1       1                       1             3
25   1 1 1         1 1                   1         6
26       1 2             1 1     1                 6
27                               1     1     1     3
28       1             1 2 1     1           1     7
29             1   1               1   1           4
30   2   2 1             2   1             1 1   1 11
31   1     1       1             1                 4
32       1         2   1   1     1                 6
33 3       1     2   1             1         1     9
34                           1   1 1       1       4
35   1       1       1           1       1 1     2 8
36         1 1       1 1 2       1 1     1         9
37 1   1     1   2 1       1                       7
38             1       1         1     2 1 1     1 8
39     1 1       1 1     1 1           1 1         8
40             1               1       1   1 1     5
41           1     1   1         1 2             1 7
42       1                                       1 2
43 1       1                   1 1   1       1     6
44   1         3   1 2       2       1       1     11
45     1       1     1                 1     1 1   6
46         1         1       1                 1   4
47     1 2             2       1   1     1 1   1   10
48     1               1               1 1         4
49 1 1               1 1               2 1         7
50           2         1 1       1                 5
51 1       1   1     1         1           1       6
52   2           1 2               1 1   2   1   1 11
53     1       1   1       1   1   2     1   1 1   10
54 1 1             1                 1             4
55               1           1       1   2         5
56   1       2 1       1     1 2         1         9
57     1 2 1         1       1           1       1 8
58               1           1     1   1     1   1 6
59                       1   1     2   1           5
60 1                                         1     2
61     1     1             1             1         4
62           1   1         1 1 1   1       1     1 8
63       1     1       1               3       1   7
64     1           1       1       1   2   1       7
65           1                 4 1             3   9
66         1                 1       1           1 4
67       1       1     1   1 1       1       1   1 8
68       1   2 1     1         1   1 1     1 1   1 11
69   3   1     1 1           1   1                 8
70               1 1                       1   1 1 5
71 1 1 1       1                       1   1       6
72             1     1         1 2             1 1 7
73                 1                               1
74 1   1 1       1               1       1 1       7
75       1         1       3     1                 6
76                   1         1 1 1 2   1         7
77     1       1             1           1   1     5
78 1 1         1   2   1           1 1 1       1   10
79             2             1                 1   4
80     2   1                             1     1   5
81       1 1       1 1           1   1       1     7
82             1 2           2     1         1   1 8
83   1 1                     1           1 1       5
84     1               1 1     1 2     1       1 1 9
85     1   1 1   1             1             1     6
86 1       1     1       1       1                 5
87                 1 1           1                 3
88 1 1           1     1           1       1       6
89     1   1       1 2                             5
90       1 1           2             1       1     6
91   1         2 1   3 2 1 1         1   1 1     1 15
92 3 2 1     1       1     3   1 1     1           14
93   1               1 1 1         1       2 1   1 9
94 1     1   1 1 1 1 1       1 1       1         1 11
95       1   1       1     1   1                   5
96 1             1             1   1           1   5
97 1   1                 1                     1 2 6
98                         1         1 1     2     5
99         2           1             1       1   1 6

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...