cauxoso.com Bạch thủ MB Cầu Soi Cầu XSMB

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng Xổ số Miền Bắc(XSMB), Xổ số Miền Trung(XSMT), Xổ số Miền Nam(XSMN) ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Soi Cầu XSMB

  Ngày
\
Cặp số
29
-
12
30
-
12
31
-
12
1
-
1
2
-
1
3
-
1
4
-
1
5
-
1
6
-
1
7
-
1
8
-
1
9
-
1
10
-
1
11
-
1
12
-
1
13
-
1
14
-
1
15
-
1
16
-
1
17
-
1
18
-
1
19
-
1
20
-
1
21
-
1
Tổng
00               1   1   1                         3
01 2 1     1 1                       1     1     1 8
02     1     1         1           1     1       1 6
03       1             2 1       1                 5
04 1   1   2           2         1                 7
05 1 1   1             2 1           1       1     8
06   1       1 1   1         1   1       1 1     1 9
07 1 1       1 2         1   1   2 1             1 11
08   1 2         1     1 1 1 1 2               1   11
09         1   1             1             1   1   5
10       1 1       1 1               1   1         6
11 1 1     1   1     1         1 1 1         2 1   11
12     1 1 1     1 1         2     2   2           11
13                   1 1             1         1 1 5
14     1   1       1     1 1     1                 6
15   1         1             1 1 1                 5
16 1               2 1                       1     5
17   1 1                           1             1 4
18   1     1             1         1   1   2       7
19   1     1   3                       1       2 1 9
20 1 1         2           1   1 1   1 1 1     1   11
21               1           1       1       3     6
22   1                     1         1 1           4
23           1     2 1 1                     1     6
24                           1 1     1       2 1   6
25 1               1                             1 3
26 1                               1 1             3
27 1               1     2           1             5
28 1     1           1           1 1     1   1     7
29   1 2 1 1     1             1       1           8
30           1       1   1 1 1             1       6
31         1               1   1       1 1         5
32                     1   1           1       1   4
33       1   1       1               3         1   7
34         1       1                         2     4
35             1   1         1 1   1       1     1 7
36       1   1   1       1                   1     5
37           2               1   2     1   2 1 1   10
38         1 1     1       1   1       1 1         7
39     1     1                               2 1   5
40   1                         1     1           1 4
41       1 1               1                   1   4
42     1             1         1 1       1 1       6
43           1   1 1             1               1 5
44 1               1         1 1 1 1   1 1     1   9
45   2 1           1   1                   1       6
46       1         1           1 1       1 1 1     7
47             1 1 1     3               2       1 9
48     1   1               1       1       1   1 1 7
49             1 1   1 1   1     1       1 1       8
50           1             1           1   1 1 1   6
51 1     1             1     1   1   1     1 1 1   9
52 1                 1 1                           3
53       1     1               1                   3
54   1 1       1 1   2               1           1 8
55 2             1                         1     1 5
56       1 1     1     1         1                 5
57   1                         1 1                 3
58       1 1 1         1 1 2 1 1   1             1 11
59               1 1           1 1         1   1   6
60 2 1       1             1   1       1           7
61   1         1         1 1                     1 5
62               1       1           1 1     1     5
63 1     1   1                                 1 1 5
64     1 2       2     1   1     1 1   1 1 1       12
65                             1   1           1 1 4
66 1   1         1                                 3
67     1 1     1     1           1 1               6
68   1   1                               1         3
69         1       1 1         2   1               6
70       1     1 1 1     1         1 1 1 1         9
71     1       1     2 1         1     1 4 2 1   1 15
72                 1 1 1                 1   1 2 2 9
73           1   2         1                       4
74               1       2       1   1   1 1 1     8
75     1     1         1 2                         5
76         2                 1 1   1         1 1   7
77   1 2   1       1         1       1             7
78                   1       2           1         4
79           1 1                                   2
80                       1 1 1 1           1       5
81 1 1   1       1       1   1 1   1 2 1   1       12
82         2 2   1                     1           6
83   1                 1           1   1           4
84     1 1   1 1   2             1   1   2         10
85 1                 1       1                 1 1 5
86     1   1 2 1       1   2   1                   9
87       1 1 1       2                           1 6
88   1     1   1 1         1       1 1             7
89       1   1     1         1       1 1   2       8
90     1                 2   1 1   1               6
91   1 1 1             1   1 1     1 1 1           9
92 1   1               1         1     1 1   1     7
93 1             1     1               1         1 5
94   1   1       1 1     1 1 2       1 1           10
95               1   1                       1   1 4
96 1                       2       2           1   6
97             1       1           1     1     2 1 7
98     1       1     3                     1       6
99 1     1     1           1           1           5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...