XS MAX 4D - KẾT QUẢ XỔ SỐ MAX 4D HÔM NAY

Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất 0023 0 15tr
Giải Nhì 5815 9073 0 6.5tr
Giải Ba 1072 8769 9420 0 3tr
K.Khích 1 023 9 1tr
K.Khích 2 23 37 100N
A 0023 D 9420
B 1072 E 5815
C 8769 G 9073
Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất 5604 0 15tr
Giải Nhì 6694 8154 2 6.5tr
Giải Ba 4926 4142 2695 1 3tr
K.Khích 1 604 4 1tr
K.Khích 2 04 53 100N
A 4926 D 4142
B 5604 E 8154
C 6694 G 2695
Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất 5141 0 15tr
Giải Nhì 2783 3358 2 6.5tr
Giải Ba 8417 3933 9726 0 3tr
K.Khích 1 141 7 1tr
K.Khích 2 41 60 100N
A 3358 D 2783
B 8417 E 9726
C 3933 G 5141
Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất 4629 1 15tr
Giải Nhì 6788 4906 0 6.5tr
Giải Ba 1605 6384 6605 1 3tr
K.Khích 1 629 5 1tr
K.Khích 2 29 68 100N
A 6788 D 6384
B 4629 E 6605
C 1605 G 4906
Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất 6393 0 15tr
Giải Nhì 4562 3080 2 6.5tr
Giải Ba 4514 6796 9884 7 3tr
K.Khích 1 393 2 1tr
K.Khích 2 93 40 100N
A 4514 D 4562
B 6393 E 9884
C 6796 G 3080
Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất 3961 1 15tr
Giải Nhì 2912 7850 0 6.5tr
Giải Ba 8967 5565 6240 15 3tr
K.Khích 1 961 26 1tr
K.Khích 2 61 74 100N
A 8967 D 6240
B 2912 E 3961
C 5565 G 7850
Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất 7990 0 15tr
Giải Nhì 3298 0786 2 6.5tr
Giải Ba 0289 0750 1500 3 3tr
K.Khích 1 990 17 1tr
K.Khích 2 90 138 100N
A 0289 D 0750
B 3298 E 1500
C 7990 G 0786
Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất 2041 0 15tr
Giải Nhì 5774 1402 3 6.5tr
Giải Ba 8665 8217 6416 2 3tr
K.Khích 1 041 19 1tr
K.Khích 2 41 184 100N
A 8665 D 8217
B 1402 E 2041
C 5774 G 6416
Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất 6077 0 15tr
Giải Nhì 2324 0797 2 6.5tr
Giải Ba 8734 9002 2239 6 3tr
K.Khích 1 077 22 1tr
K.Khích 2 77 419 100N
A 0797 D 9002
B 6077 E 2324
C 8734 G 2239
Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất 9429 0 15tr
Giải Nhì 4678 8214 5 6.5tr
Giải Ba 0597 0567 0732 4 3tr
K.Khích 1 429 12 1tr
K.Khích 2 29 265 100N
A 9429 D 4678
B 8214 E 0567
C 0597 G 0732
Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất 4241 1 15tr
Giải Nhì 6862 4946 3 6.5tr
Giải Ba 7002 6256 5572 5 3tr
K.Khích 1 241 21 1tr
K.Khích 2 41 307 100N
A 7002 D 5572
B 6256 E 4946
C 6862 G 4241
Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất 4506 2 15tr
Giải Nhì 4500 5791 0 6.5tr
Giải Ba 3166 4489 5446 4 3tr
K.Khích 1 506 12 1tr
K.Khích 2 06 478 100N
A 3166 D 4506
B 4489 E 5446
C 5791 G 4500
Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất 7296 0 15tr
Giải Nhì 9972 1725 7 6.5tr
Giải Ba 1703 2927 2630 9 3tr
K.Khích 1 296 20 1tr
K.Khích 2 96 288 100N
A 1703 D 7296
B 1725 E 2630
C 2927 G 9972
Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất 4049 25 15tr
Giải Nhì 1654 8984 4 6.5tr
Giải Ba 1010 0901 2595 11 3tr
K.Khích 1 049 24 1tr
K.Khích 2 49 304 100N
A 1654 D 8984
B 1010 E 2595
C 0901 G 4049
Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất 2526 2 15tr
Giải Nhì 8654 7881 31 6.5tr
Giải Ba 1478 3690 0625 12 3tr
K.Khích 1 526 22 1tr
K.Khích 2 26 267 100N
A 8654 D 3690
B 1478 E 2526
C 7881 G 0625