VIETLOTT 6/55 - XỔ SỐ POWER 6/55 HÔM NAY

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 09/12/2023
06 09 26 27 34 47 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 0
Jackpot 2 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,401,323,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,638,329,900 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 07/12/2023
09 13 28 33 50 53 47

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 31,401,323,850
Jackpot 2 0 4,638,329,900
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 507 500,000
Giải ba 9651 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
50,531,713,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,482,627,250 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 05/12/2023
02 04 19 32 35 39 49

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 1 50,531,713,500
Jackpot 2 0 4,482,627,250
Giải nhất 20 40,000,000
Giải nhì 826 500,000
Giải ba 17445 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
48,458,017,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,252,216,550 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 02/12/2023
01 10 20 37 48 51 54

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 48,458,017,200
Jackpot 2 0 4,252,216,550
Giải nhất 23 40,000,000
Giải nhì 1033 500,000
Giải ba 15666 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
46,969,203,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,086,792,750 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 30/11/2023
09 13 21 28 50 54 51

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 46,969,203,000
Jackpot 2 0 4,086,792,750
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 562 500,000
Giải ba 12592 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
44,717,168,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,836,566,700 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 28/11/2023
10 24 47 48 52 55 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 44,717,168,550
Jackpot 2 0 3,836,566,700
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 527 500,000
Giải ba 11951 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
42,235,023,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,560,772,750 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 25/11/2023
07 09 10 17 25 53 49

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 42,235,023,000
Jackpot 2 0 3,560,772,750
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 687 500,000
Giải ba 14059 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,785,765,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,399,744,100 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 23/11/2023
04 06 26 33 52 55 15

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 40,785,765,150
Jackpot 2 0 3,399,744,100
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 413 500,000
Giải ba 9819 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,984,117,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,199,561,000 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 21/11/2023
03 07 16 37 39 51 09

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 38,984,117,250
Jackpot 2 0 3,199,561,000
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 608 500,000
Giải ba 12852 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,188,068,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,137,295,700 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 18/11/2023
01 07 10 14 28 29 02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 37,188,068,250
Jackpot 2 1 3,137,295,700
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 667 500,000
Giải ba 12430 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,952,406,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,225,328,000 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 16/11/2023
03 05 10 18 44 49 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 35,952,406,950
Jackpot 2 1 4,225,328,000
Giải nhất 3 40,000,000
Giải nhì 461 500,000
Giải ba 10564 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
34,196,392,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,030,215,300 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 14/11/2023
04 09 12 15 22 38 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 34,196,392,650
Jackpot 2 0 4,030,215,300
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 754 500,000
Giải ba 13994 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,810,830,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,876,263,950 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 11/11/2023
02 03 04 19 41 42 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 32,810,830,500
Jackpot 2 0 3,876,263,950
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 461 500,000
Giải ba 10208 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,420,540,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,721,787,300 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 09/11/2023
08 17 24 34 39 48 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 31,420,540,650
Jackpot 2 0 3,721,787,300
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 429 500,000
Giải ba 9408 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,075,545,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,563,949,450 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 07/11/2023
12 18 20 28 35 52 25

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 1 35,075,545,050
Jackpot 2 0 3,563,949,450
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 616 500,000
Giải ba 12286 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
33,414,096,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,379,344,100 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 04/11/2023
14 35 37 47 48 50 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 33,414,096,900
Jackpot 2 0 3,379,344,100
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 410 500,000
Giải ba 9029 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,605,069,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,178,341,000 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 02/11/2023
09 15 17 21 26 36 13

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 31,605,069,000
Jackpot 2 0 3,178,341,000
Giải nhất 3 40,000,000
Giải nhì 544 500,000
Giải ba 11173 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
173,149,875,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,727,385,950 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 31/10/2023
10 16 17 28 37 42 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 1 173,149,875,300
Jackpot 2 1 3,727,385,950
Giải nhất 20 40,000,000
Giải nhì 1613 500,000
Giải ba 33139 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
166,603,401,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,602,191,450 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 28/10/2023
11 14 25 44 46 47 10

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 166,603,401,750
Jackpot 2 1 4,602,191,450
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 1226 500,000
Giải ba 26742 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
157,447,377,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,584,855,450 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 26/10/2023
14 22 32 37 43 48 42

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 157,447,377,750
Jackpot 2 0 3,584,855,450
Giải nhất 30 40,000,000
Giải nhì 1592 500,000
Giải ba 29929 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
152,183,678,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,548,895,550 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 24/10/2023
12 20 26 33 40 44 24

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 152,183,678,700
Jackpot 2 1 6,548,895,550
Giải nhất 18 40,000,000
Giải nhì 1534 500,000
Giải ba 31359 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
142,854,653,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,512,337,200 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 21/10/2023
11 16 24 34 47 52 15

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 142,854,653,550
Jackpot 2 0 5,512,337,200
Giải nhất 14 40,000,000
Giải nhì 1280 500,000
Giải ba 26040 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
134,594,405,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,594,531,900 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 19/10/2023
01 23 29 37 51 55 54

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 134,594,405,850
Jackpot 2 0 4,594,531,900
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 1241 500,000
Giải ba 25928 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
126,033,393,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,643,308,350 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 17/10/2023
13 22 33 41 46 47 09

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 126,033,393,900
Jackpot 2 0 3,643,308,350
Giải nhất 20 40,000,000
Giải nhì 1214 500,000
Giải ba 26177 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
120,243,618,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,040,169,200 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 14/10/2023
08 23 30 34 38 47 10

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 120,243,618,750
Jackpot 2 1 5,040,169,200
Giải nhất 20 40,000,000
Giải nhì 1231 500,000
Giải ba 25555 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
112,991,932,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,234,426,250 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 12/10/2023
05 08 09 20 36 50 35

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 112,991,932,200
Jackpot 2 0 4,234,426,250
Giải nhất 26 40,000,000
Giải nhì 1342 500,000
Giải ba 27404 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
106,511,719,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,514,402,650 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 10/10/2023
06 23 26 37 44 46 33

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 106,511,719,800
Jackpot 2 0 3,514,402,650
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 1351 500,000
Giải ba 26333 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
101,882,095,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,617,950,050 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 07/10/2023
04 13 36 40 43 52 34

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 101,882,095,950
Jackpot 2 1 4,617,950,050
Giải nhất 27 40,000,000
Giải nhì 1576 500,000
Giải ba 24959 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
95,566,397,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,916,205,800 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 05/10/2023
01 21 33 46 47 53 09

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 95,566,397,700
Jackpot 2 0 3,916,205,800
Giải nhất 25 40,000,000
Giải nhì 1328 500,000
Giải ba 21903 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
90,070,410,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,305,540,600 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 03/10/2023
03 15 27 29 37 48 55

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 90,070,410,900
Jackpot 2 0 3,305,540,600
Giải nhất 22 40,000,000
Giải nhì 898 500,000
Giải ba 19423 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
87,320,545,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,877,471,800 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 30/09/2023
03 13 19 30 38 44 51

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 87,320,545,500
Jackpot 2 1 6,877,471,800
Giải nhất 14 40,000,000
Giải nhì 1001 500,000
Giải ba 19647 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
82,096,341,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,297,004,700 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 28/09/2023
04 23 36 45 47 50 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 82,096,341,600
Jackpot 2 0 6,297,004,700
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 746 500,000
Giải ba 15150 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
77,347,149,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,769,316,650 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 26/09/2023
14 20 24 27 41 44 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 77,347,149,150
Jackpot 2 0 5,769,316,650
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 822 500,000
Giải ba 15397 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
72,457,474,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,226,019,500 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 23/09/2023
20 27 36 43 45 47 35

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 72,457,474,800
Jackpot 2 0 5,226,019,500
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 635 500,000
Giải ba 14725 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
67,899,735,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,719,604,000 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 21/09/2023
16 26 33 34 41 43 53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 67,899,735,300
Jackpot 2 0 4,719,604,000
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 676 500,000
Giải ba 13877 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
64,650,236,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,358,548,600 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 19/09/2023
17 29 35 40 51 52 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 64,650,236,700
Jackpot 2 0 4,358,548,600
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 555 500,000
Giải ba 13751 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
61,815,809,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,034,612,250 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 16/09/2023
25 27 42 51 54 55 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 61,815,809,550
Jackpot 2 0 4,034,612,250
Giải nhất 6 40,000,000
Giải nhì 584 500,000
Giải ba 12178 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
59,333,976,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,767,853,000 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 14/09/2023
06 10 20 22 50 52 34

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 59,333,976,300
Jackpot 2 0 3,767,853,000
Giải nhất 1 40,000,000
Giải nhì 642 500,000
Giải ba 13037 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
56,990,967,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,507,518,700 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 12/09/2023
23 31 32 39 45 55 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 56,990,967,600
Jackpot 2 0 3,507,518,700
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 563 500,000
Giải ba 13789 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
54,554,601,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,236,811,350 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 09/09/2023
13 20 32 37 43 49 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 54,554,601,450
Jackpot 2 0 3,236,811,350
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 584 500,000
Giải ba 12414 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
52,423,299,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,296,715,600 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 07/09/2023
01 04 36 42 45 54 32

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 52,423,299,300
Jackpot 2 1 4,296,715,600
Giải nhất 6 40,000,000
Giải nhì 550 500,000
Giải ba 12410 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
50,166,294,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,045,937,300 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 05/09/2023
02 06 19 29 34 48 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 50,166,294,600
Jackpot 2 0 4,045,937,300
Giải nhất 18 40,000,000
Giải nhì 606 500,000
Giải ba 13334 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
48,434,457,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,853,510,950 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 02/09/2023
12 15 32 44 46 51 48

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 48,434,457,450
Jackpot 2 0 3,853,510,950
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 494 500,000
Giải ba 10534 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
46,578,147,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,647,254,250 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 31/08/2023
23 33 37 43 45 46 29

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 46,578,147,150
Jackpot 2 0 3,647,254,250
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 564 500,000
Giải ba 13021 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
44,834,259,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,453,489,000 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 29/08/2023
01 08 20 25 35 53 54

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 44,834,259,900
Jackpot 2 0 3,453,489,000
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 552 500,000
Giải ba 13076 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
42,714,713,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,217,983,800 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 26/08/2023
05 08 24 38 50 51 47

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 42,714,713,100
Jackpot 2 0 3,217,983,800
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 610 500,000
Giải ba 12926 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,752,858,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
13,336,465,600 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 24/08/2023
01 10 20 41 42 50 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 40,752,858,900
Jackpot 2 1 13,336,465,600
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 629 500,000
Giải ba 13878 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,459,304,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
13,081,626,200 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 22/08/2023
02 03 06 34 35 36 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 38,459,304,300
Jackpot 2 0 13,081,626,200
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 700 500,000
Giải ba 15800 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,774,937,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
12,783,363,200 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 19/08/2023
07 09 13 22 27 42 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 35,774,937,300
Jackpot 2 0 12,783,363,200
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 979 500,000
Giải ba 17072 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
34,033,462,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
12,589,866,050 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 17/08/2023
01 05 25 32 51 52 54

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 34,033,462,950
Jackpot 2 0 12,589,866,050
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 510 500,000
Giải ba 12375 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,860,737,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
12,348,452,150 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 15/08/2023
05 12 25 39 40 53 52

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 31,860,737,850
Jackpot 2 0 12,348,452,150
Giải nhất 21 40,000,000
Giải nhì 772 500,000
Giải ba 15816 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
256,972,522,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
12,141,703,500 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 12/08/2023
13 24 39 43 45 52 08

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 1 256,972,522,350
Jackpot 2 0 12,141,703,500
Giải nhất 43 40,000,000
Giải nhì 2491 500,000
Giải ba 53739 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
242,211,415,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
10,501,580,500 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 10/08/2023
04 14 31 42 47 49 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 242,211,415,350
Jackpot 2 0 10,501,580,500
Giải nhất 26 40,000,000
Giải nhì 1828 500,000
Giải ba 41740 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
226,138,479,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
8,715,698,750 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 08/08/2023
05 06 19 20 40 45 47

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 226,138,479,600
Jackpot 2 0 8,715,698,750
Giải nhất 37 40,000,000
Giải nhì 2512 500,000
Giải ba 52664 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
210,802,558,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,011,707,550 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 05/08/2023
22 34 40 47 49 51 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 210,802,558,800
Jackpot 2 0 7,011,707,550
Giải nhất 20 40,000,000
Giải nhì 1739 500,000
Giải ba 37812 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
196,667,264,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,441,119,250 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 03/08/2023
03 12 22 25 37 39 07

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 196,667,264,100
Jackpot 2 0 5,441,119,250
Giải nhất 27 40,000,000
Giải nhì 2232 500,000
Giải ba 43325 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
184,720,792,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,113,733,500 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 01/08/2023
04 18 22 25 33 48 02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 184,720,792,350
Jackpot 2 0 4,113,733,500
Giải nhất 23 40,000,000
Giải nhì 1754 500,000
Giải ba 39756 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
174,697,190,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,864,584,900 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 29/07/2023
16 23 25 26 29 40 32

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 174,697,190,850
Jackpot 2 1 3,864,584,900
Giải nhất 32 40,000,000
Giải nhì 1811 500,000
Giải ba 35148 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
166,915,926,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,826,551,700 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 27/07/2023
03 11 13 31 33 45 27

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 166,915,926,750
Jackpot 2 1 3,826,551,700
Giải nhất 34 40,000,000
Giải nhì 2037 500,000
Giải ba 39398 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
159,476,961,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
9,238,211,450 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 25/07/2023
12 23 42 44 51 52 03

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 159,476,961,450
Jackpot 2 1 9,238,211,450
Giải nhất 22 40,000,000
Giải nhì 1666 500,000
Giải ba 38373 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
147,710,573,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,930,835,050 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 22/07/2023
09 15 23 25 27 34 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 147,710,573,850
Jackpot 2 0 7,930,835,050
Giải nhất 44 40,000,000
Giải nhì 1852 500,000
Giải ba 38078 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
138,815,469,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,942,490,150 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 20/07/2023
05 34 36 38 47 50 26

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 138,815,469,750
Jackpot 2 0 6,942,490,150
Giải nhất 23 40,000,000
Giải nhì 1449 500,000
Giải ba 30445 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
129,014,374,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,853,479,550 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 18/07/2023
10 11 19 28 42 47 16

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 129,014,374,350
Jackpot 2 0 5,853,479,550
Giải nhất 29 40,000,000
Giải nhì 1756 500,000
Giải ba 38080 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
119,322,221,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,776,573,650 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 15/07/2023
02 16 31 37 38 48 36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 119,322,221,250
Jackpot 2 0 4,776,573,650
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 1372 500,000
Giải ba 28126 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
109,923,542,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,732,276,050 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 13/07/2023
03 04 30 34 36 49 08

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 109,923,542,850
Jackpot 2 0 3,732,276,050
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 1227 500,000
Giải ba 27339 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
103,333,058,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,908,033,550 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 11/07/2023
24 40 44 46 47 49 05

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 103,333,058,400
Jackpot 2 1 5,908,033,550
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 987 500,000
Giải ba 23666 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
93,737,419,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,841,851,400 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 08/07/2023
08 11 23 43 44 48 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 93,737,419,050
Jackpot 2 0 4,841,851,400
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 1190 500,000
Giải ba 25814 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
86,968,735,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,089,775,450 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 06/07/2023
07 12 29 39 46 55 01

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 86,968,735,500
Jackpot 2 0 4,089,775,450
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 1118 500,000
Giải ba 22091 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
80,894,008,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,414,805,800 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 04/07/2023
04 13 14 23 33 50 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 80,894,008,650
Jackpot 2 0 3,414,805,800
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 1007 500,000
Giải ba 21759 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
77,160,756,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,136,449,100 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 01/07/2023
13 33 36 38 45 50 25

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 77,160,756,450
Jackpot 2 1 4,136,449,100
Giải nhất 14 40,000,000
Giải nhì 789 500,000
Giải ba 17825 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
72,625,274,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,632,506,700 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 29/06/2023
01 11 12 28 46 54 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 72,625,274,850
Jackpot 2 0 3,632,506,700
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 777 500,000
Giải ba 16589 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
69,936,872,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,333,795,350 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 27/06/2023
02 12 15 16 27 28 47

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 69,936,872,700
Jackpot 2 0 3,333,795,350
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 996 500,000
Giải ba 22626 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
66,932,714,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,735,399,800 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 24/06/2023
08 09 16 20 50 53 03

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 66,932,714,550
Jackpot 2 1 3,735,399,800
Giải nhất 30 40,000,000
Giải nhì 1352 500,000
Giải ba 21521 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
65,034,265,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,524,461,050 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 22/06/2023
02 11 14 35 43 51 55

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 65,034,265,800
Jackpot 2 0 3,524,461,050
Giải nhất 26 40,000,000
Giải nhì 1188 500,000
Giải ba 18961 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
63,040,925,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,302,978,800 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 20/06/2023
07 23 26 31 35 53 32

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 63,040,925,550
Jackpot 2 0 3,302,978,800
Giải nhất 14 40,000,000
Giải nhì 875 500,000
Giải ba 18957 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
60,314,116,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,256,525,700 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 17/06/2023
07 13 23 34 38 40 55

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 60,314,116,350
Jackpot 2 1 3,256,525,700
Giải nhất 14 40,000,000
Giải nhì 718 500,000
Giải ba 15575 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
58,005,385,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,622,310,700 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 15/06/2023
10 11 25 39 46 55 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 58,005,385,050
Jackpot 2 1 5,622,310,700
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 764 500,000
Giải ba 16805 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
55,603,213,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,355,402,800 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 13/06/2023
04 14 18 27 47 50 33

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 55,603,213,950
Jackpot 2 0 5,355,402,800
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 787 500,000
Giải ba 16587 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
50,491,951,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,787,484,700 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 10/06/2023
03 36 38 43 51 53 02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 50,491,951,050
Jackpot 2 0 4,787,484,700
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 582 500,000
Giải ba 13574 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
50,491,951,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,787,484,700 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 08/06/2023
03 36 38 43 51 53 02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 50,491,951,050
Jackpot 2 0 4,787,484,700
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 582 500,000
Giải ba 13574 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
48,285,119,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,542,281,150 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 06/06/2023
01 14 23 27 44 50 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 48,285,119,100
Jackpot 2 0 4,542,281,150
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 628 500,000
Giải ba 14040 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
45,597,828,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,243,693,350 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 03/06/2023
23 28 29 36 38 41 07

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 45,597,828,900
Jackpot 2 0 4,243,693,350
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 538 500,000
Giải ba 12190 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
43,522,243,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,013,072,800 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 01/06/2023
03 18 40 41 46 47 36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 43,522,243,950
Jackpot 2 0 4,013,072,800
Giải nhất 2 40,000,000
Giải nhì 379 500,000
Giải ba 9437 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
41,223,910,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,757,702,400 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 30/05/2023
01 14 24 28 40 46 34

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 41,223,910,350
Jackpot 2 0 3,757,702,400
Giải nhất 3 40,000,000
Giải nhì 498 500,000
Giải ba 10897 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,990,916,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,509,591,950 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 27/05/2023
04 06 08 18 39 43 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 38,990,916,300
Jackpot 2 0 3,509,591,950
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 679 500,000
Giải ba 12314 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,840,372,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,381,753,700 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 25/05/2023
15 16 19 31 33 46 07

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 37,840,372,050
Jackpot 2 0 3,381,753,700
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 483 500,000
Giải ba 9329 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36,233,149,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,203,173,450 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 23/05/2023
26 27 35 36 47 54 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 36,233,149,800
Jackpot 2 0 3,203,173,450
Giải nhất 3 40,000,000
Giải nhì 435 500,000
Giải ba 9593 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
34,404,588,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,661,644,750 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 20/05/2023
01 14 21 36 48 53 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 34,404,588,750
Jackpot 2 1 4,661,644,750
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 384 500,000
Giải ba 7958 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,942,141,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,499,150,650 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 18/05/2023
13 14 21 23 30 41 49

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 32,942,141,850
Jackpot 2 0 4,499,150,650
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 491 500,000
Giải ba 9032 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,705,358,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,361,730,250 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 16/05/2023
19 24 30 34 40 44 51

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 31,705,358,250
Jackpot 2 0 4,361,730,250
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 522 500,000
Giải ba 10023 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
76,361,538,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,172,246,000 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 13/05/2023
22 24 35 43 45 54 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 1 76,361,538,900
Jackpot 2 0 4,172,246,000
Giải nhất 17 400,000,000
Giải nhì 848 500,000
Giải ba 17848 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
73,659,305,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,871,997,800 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 11/05/2023
01 03 19 33 34 51 17

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 73,659,305,100
Jackpot 2 0 3,871,997,800
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 739 500,000
Giải ba 17299 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
70,842,375,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,559,005,650 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 09/05/2023
07 09 13 22 44 47 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 70,842,375,750
Jackpot 2 0 3,559,005,650
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 918 500,000
Giải ba 20734 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
68,127,043,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,257,302,050 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 06/05/2023
01 11 22 28 34 42 10

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 68,127,043,350
Jackpot 2 0 3,257,302,050
Giải nhất 22 40,000,000
Giải nhì 794 500,000
Giải ba 17826 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
65,811,324,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
1,774,701,200 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 04/05/2023
13 30 32 35 45 52 29

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 65,811,324,900
Jackpot 2 2 1,774,701,200
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 656 500,000
Giải ba 15422 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62,962,637,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,232,881,600 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 02/05/2023
04 11 18 25 33 45 21

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 62,962,637,700
Jackpot 2 0 3,232,881,600
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 994 500,000
Giải ba 17489 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
60,866,703,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,261,376,150 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 29/04/2023
02 09 12 24 41 53 35

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 60,866,703,300
Jackpot 2 1 3,261,376,150
Giải nhất 6 40,000,000
Giải nhì 805 500,000
Giải ba 15787 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
58,514,317,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,466,427,050 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 27/04/2023
08 28 38 39 41 45 54

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 58,514,317,950
Jackpot 2 1 3,466,427,050
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 804 500,000
Giải ba 16507 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
56,226,657,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,212,242,600 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 25/04/2023
06 10 19 23 25 28 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 56,226,657,900
Jackpot 2 0 3,212,242,600
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 1053 500,000
Giải ba 20633 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
54,316,474,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,390,154,000 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 22/04/2023
09 18 23 24 48 52 10

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 54,316,474,500
Jackpot 2 1 3,390,154,000
Giải nhất 32 40,000,000
Giải nhì 917 500,000
Giải ba 15898 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
53,021,964,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,246,319,600 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 20/04/2023
07 11 32 35 42 51 46

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 53,021,964,900
Jackpot 2 0 3,246,319,600
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 667 500,000
Giải ba 13906 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
50,805,088,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,514,626,950 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 18/04/2023
17 18 30 40 51 55 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 50,805,088,500
Jackpot 2 1 3,514,626,950
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 591 500,000
Giải ba 12970 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
48,248,431,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,230,553,950 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 15/04/2023
01 34 35 36 42 43 05

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 48,248,431,500
Jackpot 2 0 3,230,553,950
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 476 500,000
Giải ba 10730 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
46,173,445,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,423,864,950 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 13/04/2023
22 26 28 37 39 48 15

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 46,173,445,950
Jackpot 2 1 5,423,864,950
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 609 500,000
Giải ba 12101 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
44,227,963,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,207,700,200 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 11/04/2023
10 14 16 18 37 49 54

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 44,227,963,200
Jackpot 2 0 5,207,700,200
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 535 500,000
Giải ba 12123 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
42,137,944,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,975,475,850 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 08/04/2023
17 33 36 46 50 52 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 42,137,944,050
Jackpot 2 0 4,975,475,850
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 469 500,000
Giải ba 9807 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,461,283,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,789,180,250 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 06/04/2023
07 10 12 33 52 54 16

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 40,461,283,650
Jackpot 2 0 4,789,180,250
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 593 500,000
Giải ba 11271 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,918,931,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,617,807,750 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 04/04/2023
13 28 41 42 47 51 09

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 38,918,931,150
Jackpot 2 0 4,617,807,750
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 479 500,000
Giải ba 10509 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36,853,249,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,388,287,550 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 01/04/2023
12 34 39 44 49 55 14

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 36,853,249,350
Jackpot 2 0 4,388,287,550
Giải nhất 3 40,000,000
Giải nhì 467 500,000
Giải ba 9782 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,002,371,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,182,634,500 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 30/03/2023
06 11 14 21 30 32 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 35,002,371,900
Jackpot 2 0 4,182,634,500
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 476 500,000
Giải ba 10469 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
33,425,088,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,007,380,800 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 28/03/2023
06 21 24 41 50 53 13

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 33,425,088,600
Jackpot 2 0 4,007,380,800
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 423 500,000
Giải ba 9501 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,734,697,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,819,559,600 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 25/03/2023
17 18 28 40 49 54 16

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 31,734,697,800
Jackpot 2 0 3,819,559,600
Giải nhất 2 40,000,000
Giải nhì 344 500,000
Giải ba 8107 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
71,024,943,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,626,815,400 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 23/03/2023
04 07 22 33 40 49 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 1 71,024,943,450
Jackpot 2 0 3,626,815,400
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 660 500,000
Giải ba 14859 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
68,288,184,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,322,731,050 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 21/03/2023
07 17 31 43 45 49 52

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 68,288,184,300
Jackpot 2 0 3,322,731,050
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 834 500,000
Giải ba 17796 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
65,383,604,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,348,904,850 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 18/03/2023
18 24 32 33 51 53 36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 65,383,604,850
Jackpot 2 1 3,348,904,850
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 668 500,000
Giải ba 15243 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62,243,461,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,823,636,850 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 16/03/2023
06 23 34 48 50 55 02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 62,243,461,200
Jackpot 2 1 4,823,636,850
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 616 500,000
Giải ba 14140 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
59,309,461,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,497,636,900 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 14/03/2023
14 15 18 20 27 35 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 59,309,461,650
Jackpot 2 0 4,497,636,900
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 850 500,000
Giải ba 18681 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
56,487,021,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,184,032,400 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 11/03/2023
13 23 25 30 35 44 08

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 56,487,021,150
Jackpot 2 0 4,184,032,400
Giải nhất 20 40,000,000
Giải nhì 841 500,000
Giải ba 16495 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
54,468,180,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,959,716,750 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 09/03/2023
12 22 28 34 53 54 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 54,468,180,300
Jackpot 2 0 3,959,716,750
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 593 500,000
Giải ba 14227 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
52,053,289,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,691,395,500 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 07/03/2023
08 22 25 27 39 50 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 52,053,289,050
Jackpot 2 0 3,691,395,500
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 846 500,000
Giải ba 16361 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
49,872,652,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,449,102,600 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 04/03/2023
09 13 23 36 28 54 21

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 49,872,652,950
Jackpot 2 0 3,449,102,600
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 657 500,000
Giải ba 14912 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
47,768,959,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,215,358,900 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 02/03/2023
01 03 23 24 43 48 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 47,768,959,650
Jackpot 2 0 3,215,358,900
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 590 500,000
Giải ba 13363 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
45,830,729,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,144,011,550 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 28/02/2023
02 13 14 30 43 55 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 45,830,729,550
Jackpot 2 1 4,144,011,550
Giải nhất 6 40,000,000
Giải nhì 569 500,000
Giải ba 12437 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
43,516,873,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,886,916,450 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 25/02/2023
01 02 14 21 38 51 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 43,516,873,650
Jackpot 2 0 3,886,916,450
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 501 500,000
Giải ba 10921 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
41,760,073,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,691,716,400 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 23/02/2023
12 16 29 31 39 48 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 41,760,073,200
Jackpot 2 0 3,691,716,400
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 528 500,000
Giải ba 11269 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,163,155,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,514,281,050 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 21/02/2023
04 12 15 21 30 44 05

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 40,163,155,050
Jackpot 2 0 3,514,281,050
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 758 5,000,000
Giải ba 14170 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,396,133,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,317,945,300 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 18/02/2023
11 23 26 29 43 50 05

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 38,396,133,300
Jackpot 2 0 3,317,945,300
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 515 500,000
Giải ba 11659 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36,591,358,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,117,414,750 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 16/02/2023
01 05 07 08 20 22 33

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 36,591,358,350
Jackpot 2 0 3,117,414,750
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 942 500,000
Giải ba 15197 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,534,625,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,614,958,400 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 14/02/2023
01 09 33 37 43 45 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 35,534,625,600
Jackpot 2 1 3,614,958,400
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 531 500,000
Giải ba 11859 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
33,529,908,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,392,212,100 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 11/02/2023
04 13 45 48 52 54 05

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 33,529,908,900
Jackpot 2 0 3,392,212,100
Giải nhất 6 40,000,000
Giải nhì 422 500,000
Giải ba 9369 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,790,453,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,198,939,300 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 09/02/2023
01 10 29 30 49 50 09

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 31,790,453,700
Jackpot 2 0 3,198,939,300
Giải nhất 2 40,000,000
Giải nhì 439 500,000
Giải ba 9081 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
92,507,434,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,518,164,800 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 07/02/2023
06 27 29 32 39 52 09

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 1 92,507,434,050
Jackpot 2 1 5,518,164,800
Giải nhất 25 40,000,000
Giải nhì 1105 500,000
Giải ba 25047 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
85,835,025,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,776,786,100 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 04/02/2023
02 06 08 27 41 46 20

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 85,835,025,750
Jackpot 2 0 4,776,786,100
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 794 500,000
Giải ba 20372 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
79,652,814,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,089,873,700 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 02/02/2023
03 10 23 29 34 53 11

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 79,652,814,150
Jackpot 2 0 4,089,873,700
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 899 500,000
Giải ba 19788 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
73,618,027,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,419,341,800 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 31/01/2023
10 11 31 32 38 52 05

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 73,618,027,050
Jackpot 2 0 3,419,341,800
Giải nhất 29 40,000,000
Giải nhì 1571 500,000
Giải ba 28703 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
69,843,950,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,450,051,600 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 28/01/2023
09 22 23 29 38 47 33

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 69,843,950,850
Jackpot 2 1 4,450,051,600
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 1021 500,000
Giải ba 19927 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
67,293,412,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,166,658,450 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 26/01/2023
08 15 18 20 33 41 14

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 67,293,412,500
Jackpot 2 0 4,166,658,450
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 727 500,000
Giải ba 16315 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62,304,180,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,612,299,300 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 19/01/2023
03 21 32 33 38 52 30

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 62,304,180,150
Jackpot 2 0 3,612,299,300
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 791 500,000
Giải ba 16980 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
59,818,408,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,336,102,500 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 17/01/2023
01 09 20 36 44 50 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 59,818,408,950
Jackpot 2 0 3,336,102,500
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 866 500,000
Giải ba 18669 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
56,793,486,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,023,574,850 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 14/01/2023
05 17 24 30 43 53 26

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 56,793,486,450
Jackpot 2 1 4,023,574,850
Giải nhất 22 40,000,000
Giải nhì 807 500,000
Giải ba 16275 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
54,479,037,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,766,413,850 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 12/01/2023
05 14 37 45 47 55 25

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 54,479,037,450
Jackpot 2 0 3,766,413,850
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 640 500,000
Giải ba 14449 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
51,992,583,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,490,141,200 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 10/01/2023
05 12 14 19 46 51 36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 51,992,583,600
Jackpot 2 0 3,490,141,200
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 733 500,000
Giải ba 16298 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
49,544,227,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,218,101,650 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 07/01/2023
03 04 09 15 33 54 16

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 49,544,227,650
Jackpot 2 0 3,218,101,650
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 697 500,000
Giải ba 14990 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
47,581,312,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,487,777,200 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 05/01/2023
05 12 34 37 47 49 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 47,581,312,800
Jackpot 2 1 3,487,777,200
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 625 500,000
Giải ba 13368 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
45,442,629,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,250,145,750 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 03/01/2023
09 13 24 43 47 48 18

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 45,442,629,750
Jackpot 2 0 3,250,145,750
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 720 500,000
Giải ba 15390 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
43,191,318,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,215,920,150 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 31/12/2022
10 15 36 42 45 52 20

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 43,191,318,000
Jackpot 2 1 4,215,920,150
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 678 500,000
Giải ba 15098 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,919,760,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,963,524,900 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 29/12/2022
06 08 33 37 38 51 48

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 40,919,760,750
Jackpot 2 0 3,963,524,900
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 717 500,000
Giải ba 14341 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,626,793,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,708,750,800 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 27/12/2022
11 12 13 14 23 55 27

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 38,626,793,850
Jackpot 2 0 3,708,750,800
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 692 500,000
Giải ba 15663 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36,098,421,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,427,820,500 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 24/12/2022
05 19 22 23 30 44 52

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 36,098,421,150
Jackpot 2 0 3,427,820,500
Giải nhất 21 40,000,000
Giải nhì 771 500,000
Giải ba 14867 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
34,469,658,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,246,846,900 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 22/12/2022
14 26 35 43 45 48 03

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 34,469,658,750
Jackpot 2 0 3,246,846,900
Giải nhất 6 40,000,000
Giải nhì 557 500,000
Giải ba 11691 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,248,036,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,524,310,950 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 20/12/2022
02 06 09 20 31 35 42

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 32,248,036,650
Jackpot 2 1 5,524,310,950
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 744 500,000
Giải ba 15627 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
167,391,079,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,274,529,100 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 17/12/2022
01 02 29 34 41 42 09

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 1 167,391,079,950
Jackpot 2 0 5,274,529,100
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 1358 500,000
Giải ba 31221 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
155,290,691,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,930,041,500 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 15/12/2022
02 25 38 50 51 55 21

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 155,290,691,550
Jackpot 2 0 3,930,041,500
Giải nhất 34 40,000,000
Giải nhì 1727 500,000
Giải ba 34399 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
146,920,318,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,273,814,700 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 13/12/2022
10 22 31 37 41 52 20

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 146,920,318,050
Jackpot 2 1 5,273,814,700
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 1572 500,000
Giải ba 37574 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
134,599,851,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,904,873,950 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 10/12/2022
02 12 13 18 33 44 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 134,599,851,300
Jackpot 2 0 3,904,873,950
Giải nhất 20 40,000,000
Giải nhì 1502 500,000
Giải ba 35069 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
126,455,985,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,035,071,250 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 08/12/2022
06 30 36 41 49 55 20

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 126,455,985,750
Jackpot 2 2 3,035,071,250
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 1349 500,000
Giải ba 30139 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
116,145,205,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,924,500,250 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 06/12/2022
01 11 25 44 45 46 35

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 116,145,205,500
Jackpot 2 0 4,924,500,250
Giải nhất 20 40,000,000
Giải nhì 1392 500,000
Giải ba 32136 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
108,784,806,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,106,678,150 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 03/12/2022
16 17 27 48 52 53 24

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 108,784,806,600
Jackpot 2 0 4,106,678,150
Giải nhất 18 40,000,000
Giải nhì 1282 500,000
Giải ba 28205 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
103,576,368,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,527,962,850 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 01/12/2022
11 14 29 31 52 54 07

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 103,576,368,900
Jackpot 2 0 3,527,962,850
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 1176 500,000
Giải ba 27323 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
98,824,703,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,332,824,400 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 29/11/2022
02 13 16 18 41 42 19

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 98,824,703,250
Jackpot 2 1 4,332,824,400
Giải nhất 25 40,000,000
Giải nhì 1328 500,000
Giải ba 28763 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
94,333,835,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,833,839,050 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 26/11/2022
08 23 24 48 49 52 01

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 94,333,835,100
Jackpot 2 0 3,833,839,050
Giải nhất 22 40,000,000
Giải nhì 1074 500,000
Giải ba 23690 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
90,352,111,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,391,425,300 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 24/11/2022
04 06 18 27 52 53 10

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 90,352,111,350
Jackpot 2 0 3,391,425,300
Giải nhất 25 40,000,000
Giải nhì 1167 500,000
Giải ba 25093 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
86,829,283,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,395,057,800 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 22/11/2022
03 09 21 22 26 35 15

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 86,829,283,650
Jackpot 2 1 3,395,057,800
Giải nhất 23 40,000,000
Giải nhì 1374 500,000
Giải ba 27540 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
83,273,763,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,384,349,700 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 19/11/2022
03 15 22 39 46 48 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 83,273,763,450
Jackpot 2 1 3,384,349,700
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 1137 500,000
Giải ba 24479 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
79,814,616,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,390,879,700 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 17/11/2022
01 19 25 27 38 42 54

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 79,814,616,150
Jackpot 2 1 3,390,879,700
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 1010 500,000
Giải ba 21729 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
76,296,698,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,739,374,550 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 15/11/2022
04 20 26 36 47 51 33

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 76,296,698,850
Jackpot 2 1 3,739,374,550
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 982 500,000
Giải ba 21877 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
72,525,177,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,320,316,650 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 12/11/2022
08 18 23 30 35 42 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 72,525,177,750
Jackpot 2 0 3,320,316,650
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 884 500,000
Giải ba 18904 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
69,642,327,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,246,053,000 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 10/11/2022
08 11 14 27 38 45 21

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 69,642,327,900
Jackpot 2 1 3,246,053,000
Giải nhất 26 40,000,000
Giải nhì 1103 500,000
Giải ba 24287 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
67,427,850,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,982,629,450 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 08/11/2022
12 27 33 44 48 50 18

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 67,427,850,900
Jackpot 2 1 3,982,629,450
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 811 5,000,000
Giải ba 18541 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
63,987,346,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,600,351,150 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 05/11/2022
10 19 22 25 47 53 52

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 63,987,346,200
Jackpot 2 0 3,600,351,150
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 924 500,000
Giải ba 18874 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
61,167,452,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,287,029,650 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 03/11/2022
08 13 24 28 29 33 49

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 61,167,452,700
Jackpot 2 0 3,287,029,650
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 858 500,000
Giải ba 17579 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
58,584,185,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,735,902,200 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 01/11/2022
03 09 20 23 31 54 55

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 58,584,185,850
Jackpot 2 1 3,735,902,200
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 819 500,000
Giải ba 18932 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
55,574,880,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,401,534,900 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 29/10/2022
01 03 10 13 15 20 32

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 55,574,880,150
Jackpot 2 0 3,401,534,900
Giải nhất 35 40,000,000
Giải nhì 1220 500,000
Giải ba 21623 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
53,993,736,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,225,852,300 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 27/10/2022
01 07 10 17 19 30 53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 53,993,736,750
Jackpot 2 0 3,225,852,300
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 1081 500,000
Giải ba 18718 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
51,961,066,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
2,172,965,175 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 25/10/2022
08 18 20 22 42 46 01

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 51,961,066,050
Jackpot 2 2 2,172,965,175
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 792 500,000
Giải ba 17146 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
49,411,290,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,062,621,950 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 22/10/2022
17 19 35 42 51 52 34

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 49,411,290,450
Jackpot 2 0 4,062,621,950
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 687 500,000
Giải ba 16013 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
46,869,729,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,780,226,300 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 20/10/2022
15 21 27 34 37 53 29

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 46,869,729,600
Jackpot 2 0 3,780,226,300
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 625 500,000
Giải ba 14219 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
44,628,997,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,531,256,100 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 18/10/2022
06 30 36 39 44 46 49

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 44,628,997,800
Jackpot 2 0 3,531,256,100
Giải nhất 6 40,000,000
Giải nhì 629 500,000
Giải ba 15075 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
41,892,390,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,227,188,600 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 15/10/2022
08 15 16 39 45 51 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 41,892,390,300
Jackpot 2 0 3,227,188,600
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 733 500,000
Giải ba 14697 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
39,847,692,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,898,754,850 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 13/10/2022
12 13 43 48 51 52 15

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 39,847,692,900
Jackpot 2 1 4,898,754,850
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 545 500,000
Giải ba 12148 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,672,072,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,657,019,200 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 11/10/2022
11 26 34 40 46 52 01

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 37,672,072,050
Jackpot 2 0 4,657,019,200
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 650 500,000
Giải ba 13234 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,350,914,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,399,112,750 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 08/10/2022
11 17 23 34 41 51 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 35,350,914,000
Jackpot 2 0 4,399,112,750
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 567 500,000
Giải ba 12657 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
33,330,821,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,174,658,050 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 06/10/2022
06 08 19 20 47 53 07

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 33,330,821,700
Jackpot 2 0 4,174,658,050
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 661 500,000
Giải ba 13805 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,658,106,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,988,800,750 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 04/10/2022
05 11 12 22 43 45 42

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 31,658,106,000
Jackpot 2 0 3,988,800,750
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 743 500,000
Giải ba 14479 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,241,100,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,804,566,750 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 01/10/2022
14 15 16 22 23 29 20

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 1 37,241,100,750
Jackpot 2 0 3,804,566,750
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 559 500,000
Giải ba 12319 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,206,530,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,578,503,350 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 29/09/2022
15 32 33 37 42 54 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 35,206,530,150
Jackpot 2 0 3,578,503,350
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 504 500,000
Giải ba 10993 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
33,257,062,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,361,895,850 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 27/09/2022
11 13 23 27 37 43 34

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 33,257,062,650
Jackpot 2 0 3,361,895,850
Giải nhất 21 40,000,000
Giải nhì 784 500,000
Giải ba 14439 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,902,787,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,211,420,850 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 24/09/2022
01 04 05 17 42 47 09

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 31,902,787,650
Jackpot 2 0 3,211,420,850
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 379 500,000
Giải ba 9757 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
98,674,641,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
2,696,400,450 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 22/09/2022
12 14 19 29 44 47 26

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 1 98,674,641,750
Jackpot 2 2 2,696,400,450
Giải nhất 20 40,000,000
Giải nhì 1218 500,000
Giải ba 25672 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
91,614,070,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,608,292,950 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 20/09/2022
08 27 32 43 53 54 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 91,614,070,200
Jackpot 2 0 4,608,292,950
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 1102 500,000
Giải ba 23530 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
87,421,889,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,142,495,050 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 17/09/2022
05 08 19 34 40 49 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 87,421,889,100
Jackpot 2 0 4,142,495,050
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 1064 500,000
Giải ba 22581 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
83,847,890,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,745,384,050 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 15/09/2022
03 08 19 30 41 52 09

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 83,847,890,100
Jackpot 2 0 3,745,384,050
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 1022 500,000
Giải ba 21739 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
80,468,982,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,369,949,850 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 13/09/2022
09 10 21 40 41 48 54

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 80,468,982,300
Jackpot 2 0 3,369,949,850
Giải nhất 23 40,000,000
Giải nhì 995 500,000
Giải ba 22559 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
77,139,433,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,202,611,000 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 10/09/2022
02 08 15 19 35 38 14

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 77,139,433,650
Jackpot 2 1 3,202,611,000
Giải nhất 35 40,000,000
Giải nhì 1706 500,000
Giải ba 27185 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
75,315,934,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,532,384,350 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 08/09/2022
09 13 23 32 36 52 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 75,315,934,650
Jackpot 2 1 5,532,384,350
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 1016 500,000
Giải ba 21348 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
72,622,537,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,233,117,950 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 06/09/2022
01 05 27 43 52 54 15

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 72,622,537,050
Jackpot 2 0 5,233,117,950
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 850 500,000
Giải ba 19240 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
68,862,978,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,815,389,250 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 03/09/2022
11 22 31 33 40 46 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 68,862,978,750
Jackpot 2 0 4,815,389,250
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 1013 500,000
Giải ba 20522 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
66,183,821,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,517,705,150 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 01/09/2022
04 14 18 39 50 53 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 66,183,821,850
Jackpot 2 0 4,517,705,150
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 907 500,000
Giải ba 17958 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
63,748,396,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,247,102,350 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 30/08/2022
02 13 19 29 30 32 16

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 63,748,396,650
Jackpot 2 0 4,247,102,350
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 776 500,000
Giải ba 19671 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
60,479,670,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,883,910,550 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 27/08/2022
01 05 07 10 25 48 36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 60,479,670,450
Jackpot 2 0 3,883,910,550
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 980 500,000
Giải ba 19178 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
57,912,621,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,598,682,900 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 25/08/2022
19 30 35 40 49 53 42

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 57,912,621,600
Jackpot 2 0 3,598,682,900
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 676 500,000
Giải ba 14408 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
55,279,408,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,306,103,650 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 23/08/2022
13 21 31 41 44 45 27

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 55,279,408,350
Jackpot 2 0 3,306,103,650
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 739 500,000
Giải ba 15517 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
52,524,475,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
1,753,962,775 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 20/08/2022
06 16 29 32 42 51 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 52,524,475,500
Jackpot 2 2 1,753,962,775
Giải nhất 14 40,000,000
Giải nhì 671 500,000
Giải ba 15164 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
50,094,066,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,237,880,150 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 18/08/2022
23 27 31 37 38 42 26

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 50,094,066,900
Jackpot 2 0 3,237,880,150
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 712 500,000
Giải ba 14763 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
47,953,145,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,347,975,150 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 16/08/2022
17 18 28 47 50 53 11

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 47,953,145,550
Jackpot 2 1 6,347,975,150
Giải nhất 6 40,000,000
Giải nhì 659 500,000
Giải ba 14367 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
45,228,896,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,045,280,850 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 13/08/2022
19 28 29 30 33 36 14

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 45,228,896,850
Jackpot 2 0 6,045,280,850
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 610 500,000
Giải ba 13664 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
42,823,778,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,778,045,500 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 11/08/2022
01 12 21 34 48 55 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 42,823,778,700
Jackpot 2 0 5,778,045,500
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 594 500,000
Giải ba 12081 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,722,247,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,544,542,050 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 09/08/2022
09 10 36 41 51 55 52

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 40,722,247,650
Jackpot 2 0 5,544,542,050
Giải nhất 3 40,000,000
Giải nhì 610 500,000
Giải ba 13389 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,170,136,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,260,974,150 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 06/08/2022
06 21 27 41 51 53 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 38,170,136,550
Jackpot 2 0 5,260,974,150
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 552 500,000
Giải ba 11049 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36,032,949,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,023,508,900 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 04/08/2022
08 09 20 41 48 54 02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 36,032,949,300
Jackpot 2 0 5,023,508,900
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 528 500,000
Giải ba 11873 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
34,019,568,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,799,799,900 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 02/08/2022
02 05 28 40 47 48 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 34,019,568,300
Jackpot 2 0 4,799,799,900
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 588 500,000
Giải ba 12263 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,865,574,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,560,467,250 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 30/07/2022
01 04 24 35 44 47 17

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 31,865,574,450
Jackpot 2 0 4,560,467,250
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 440 500,000
Giải ba 9790 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
42,178,630,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,353,181,200 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 28/07/2022
05 06 17 28 29 39 34

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 1 42,178,630,800
Jackpot 2 0 4,353,181,200
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 871 500,000
Giải ba 16135 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,513,467,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,168,163,050 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 26/07/2022
05 08 09 13 14 47 53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 40,513,467,450
Jackpot 2 0 4,168,163,050
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 765 500,000
Giải ba 16548 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,195,566,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,910,618,450 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 23/07/2022
27 28 29 39 40 54 13

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 38,195,566,050
Jackpot 2 0 3,910,618,450
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 546 500,000
Giải ba 11883 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,972,954,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,663,661,600 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 21/07/2022
02 20 33 45 51 55 01

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 35,972,954,400
Jackpot 2 0 3,663,661,600
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 460 500,000
Giải ba 11164 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
33,952,631,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,439,181,250 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 19/07/2022
08 09 33 34 35 52 36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 33,952,631,250
Jackpot 2 0 3,439,181,250
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 570 500,000
Giải ba 12884 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,962,266,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,218,029,600 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 16/07/2022
06 13 18 27 34 46 33

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 31,962,266,400
Jackpot 2 0 3,218,029,600
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 636 500,000
Giải ba 12363 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
205,143,192,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,070,928,000 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 14/07/2022
11 25 29 37 39 52 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 1 205,143,192,300
Jackpot 2 1 4,070,928,000
Giải nhất 29 40,000,000
Giải nhì 1929 500,000
Giải ba 43626 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
195,504,840,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
12,817,623,150 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 12/07/2022
12 13 24 25 39 41 09

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 195,504,840,300
Jackpot 2 1 12,817,623,150
Giải nhất 47 40,000,000
Giải nhì 1959 500,000
Giải ba 41395 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
183,948,645,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
11,533,601,550 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 09/07/2022
05 21 24 47 52 55 20

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 183,948,645,900
Jackpot 2 0 11,533,601,550
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 1497 500,000
Giải ba 32603 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
172,448,183,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
10,255,772,350 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 07/07/2022
18 24 32 43 48 55 15

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 172,448,183,100
Jackpot 2 0 10,255,772,350
Giải nhất 29 40,000,000
Giải nhì 1662 500,000
Giải ba 32784 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
162,630,330,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
9,164,899,800 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 05/07/2022
05 07 12 26 29 44 38

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 162,630,330,150
Jackpot 2 0 9,164,899,800
Giải nhất 45 40,000,000
Giải nhì 2143 500,000
Giải ba 38596 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
153,712,284,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
8,174,005,850 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 02/07/2022
06 26 39 40 46 47 02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 153,712,284,600
Jackpot 2 0 8,174,005,850
Giải nhất 23 40,000,000
Giải nhì 1491 500,000
Giải ba 29365 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
145,146,456,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,222,247,200 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 30/06/2022
05 11 15 19 29 31 35

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 145,146,456,750
Jackpot 2 0 7,222,247,200
Giải nhất 30 40,000,000
Giải nhì 1428 500,000
Giải ba 29397 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
137,360,420,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,357,132,100 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 28/06/2022
05 22 30 32 38 55 33

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 137,360,420,850
Jackpot 2 0 6,357,132,100
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 1321 500,000
Giải ba 30096 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
128,468,041,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,369,089,950 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 25/06/2022
14 17 31 35 37 40 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 128,468,041,500
Jackpot 2 0 5,369,089,950
Giải nhất 24 40,000,000
Giải nhì 1100 500,000
Giải ba 24718 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
120,359,597,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,468,151,750 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 23/06/2022
10 22 23 34 46 54 27

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 120,359,597,700
Jackpot 2 0 4,468,151,750
Giải nhất 26 40,000,000
Giải nhì 1251 500,000
Giải ba 26671 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
112,724,914,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,619,853,650 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 21/06/2022
09 13 19 21 34 51 35

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 112,724,914,800
Jackpot 2 0 3,619,853,650
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 1387 500,000
Giải ba 28067 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
107,146,231,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,616,155,500 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 18/06/2022
06 27 43 44 45 47 33

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 107,146,231,950
Jackpot 2 1 7,616,155,500
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 1100 500,000
Giải ba 25139 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
99,398,788,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,755,328,400 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 16/06/2022
09 13 21 40 51 54 04

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 99,398,788,050
Jackpot 2 0 6,755,328,400
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 936 500,000
Giải ba 21336 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
92,299,663,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,966,536,800 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 14/06/2022
02 15 26 32 35 36 16

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 92,299,663,650
Jackpot 2 0 5,966,536,800
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 1044 500,000
Giải ba 23230 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
85,597,658,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,221,869,550 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 11/06/2022
10 18 23 25 45 47 38

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 85,597,658,400
Jackpot 2 0 5,221,869,550
Giải nhất 18 40,000,000
Giải nhì 1035 500,000
Giải ba 21866 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
79,919,472,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,590,960,050 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 09/06/2022
30 31 35 43 48 50 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 79,919,472,900
Jackpot 2 0 4,590,960,050
Giải nhất 14 40,000,000
Giải nhì 699 500,000
Giải ba 16202 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
74,335,915,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,970,564,750 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 07/06/2022
16 17 21 28 39 50 19

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 74,335,915,200
Jackpot 2 0 3,970,564,750
Giải nhất 20 40,000,000
Giải nhì 930 500,000
Giải ba 18298 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
70,506,838,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,545,111,750 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 04/06/2022
03 17 27 30 34 49 25

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 70,506,838,200
Jackpot 2 0 3,545,111,750
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 800 500,000
Giải ba 17001 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
67,823,715,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,246,986,950 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 02/06/2022
07 11 28 30 33 50 49

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 67,823,715,000
Jackpot 2 0 3,246,986,950
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 787 500,000
Giải ba 15500 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
65,600,832,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,929,246,350 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 31/05/2022
04 10 15 16 47 51 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 65,600,832,450
Jackpot 2 1 4,929,246,350
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 791 500,000
Giải ba 17151 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 28/05/2022
33 36 38 42 43 46 03

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 0
Jackpot 2 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
60,427,002,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,354,376,300 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 26/05/2022
04 30 32 39 41 53 42

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 60,427,002,000
Jackpot 2 0 4,354,376,300
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 599 500,000
Giải ba 13789 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
57,772,834,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,059,468,800 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 24/05/2022
18 31 32 46 50 52 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 57,772,834,500
Jackpot 2 0 4,059,468,800
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 622 500,000
Giải ba 14714 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
55,087,218,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,761,067,000 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 21/05/2022
19 32 38 40 45 48 02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 55,087,218,300
Jackpot 2 0 3,761,067,000
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 732 500,000
Giải ba 13751 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
52,849,603,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,512,443,150 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 19/05/2022
03 06 31 40 47 54 08

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 52,849,603,650
Jackpot 2 0 3,512,443,150
Giải nhất 10 4,000,000
Giải nhì 623 500,000
Giải ba 12909 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
50,454,523,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,246,323,100 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 17/05/2022
11 17 25 29 45 48 53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 50,454,523,200
Jackpot 2 0 3,246,323,100
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 805 500,000
Giải ba 16641 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
48,237,615,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
2,323,615,375 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 14/05/2022
02 28 30 43 44 55 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 48,237,615,300
Jackpot 2 2 2,323,615,375
Giải nhất 6 40,000,000
Giải nhì 524 500,000
Giải ba 12180 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
45,524,219,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,345,742,350 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 12/05/2022
09 18 24 43 44 50 15

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 45,524,219,700
Jackpot 2 0 4,345,742,350
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 600 500,000
Giải ba 13433 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
43,368,051,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,106,168,050 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 10/05/2022
12 18 41 43 47 51 10

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 43,368,051,000
Jackpot 2 0 4,106,168,050
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 518 500,000
Giải ba 12730 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,960,429,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,838,654,600 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 07/05/2022
15 32 33 36 43 46 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 40,960,429,950
Jackpot 2 0 3,838,654,600
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 450 500,000
Giải ba 11186 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,990,566,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,619,780,850 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 05/05/2022
27 29 33 39 47 53 55

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 38,990,566,200
Jackpot 2 0 3,619,780,850
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 488 500,000
Giải ba 11191 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,087,734,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,408,355,050 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 03/05/2022
01 22 38 48 49 53 42

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 37,087,734,000
Jackpot 2 0 3,408,355,050
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 492 500,000
Giải ba 10482 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,131,524,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,190,998,450 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 30/04/2022
11 23 51 52 53 54 27

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 35,131,524,600
Jackpot 2 0 3,190,998,450
Giải nhất 3 40,000,000
Giải nhì 482 500,000
Giải ba 8632 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
33,412,538,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,162,155,150 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 28/04/2022
08 24 25 32 37 44 03

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 33,412,538,550
Jackpot 2 1 3,162,155,150
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 511 500,000
Giải ba 10138 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,953,142,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,726,646,150 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 26/04/2022
14 22 24 25 43 49 17

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 31,953,142,200
Jackpot 2 1 5,726,646,150
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 409 500,000
Giải ba 10232 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
92,575,628,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,509,630,350 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 23/04/2022
03 27 36 41 49 55 18

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 1 92,575,628,850
Jackpot 2 0 5,509,630,350
Giải nhất 21 40,000,000
Giải nhì 951 500,000
Giải ba 20234 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
87,502,919,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,945,995,950 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 21/04/2022
21 24 27 34 38 42 46

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 87,502,919,250
Jackpot 2 0 4,945,995,950
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 938 500,000
Giải ba 20112 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
84,160,173,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,574,579,800 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 19/04/2022
02 07 13 28 29 34 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 84,160,173,900
Jackpot 2 0 4,574,579,800
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 1089 500,000
Giải ba 22844 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
80,758,885,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,196,658,850 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 16/04/2022
04 08 39 41 53 55 52

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 80,758,885,350
Jackpot 2 0 4,196,658,850
Giải nhất 18 40,000,000
Giải nhì 890 500,000
Giải ba 18846 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
77,809,523,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,868,952,000 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 14/04/2022
01 05 09 34 37 45 52

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 77,809,523,700
Jackpot 2 0 3,868,952,000
Giải nhất 25 40,000,000
Giải nhì 894 500,000
Giải ba 19516 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
75,356,765,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,596,423,300 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 12/04/2022
11 18 20 22 25 40 05

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 75,356,765,400
Jackpot 2 0 3,596,423,300
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 921 500,000
Giải ba 19411 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
72,264,577,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,252,846,900 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 09/04/2022
02 03 19 28 42 45 12

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 72,264,577,800
Jackpot 2 0 3,252,846,900
Giải nhất 22 40,000,000
Giải nhì 959 500,000
Giải ba 19529 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
69,988,955,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,520,183,500 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 07/04/2022
06 14 15 25 29 32 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 69,988,955,700
Jackpot 2 1 4,520,183,500
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 886 500,000
Giải ba 19061 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
67,331,602,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,224,922,050 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 05/04/2022
05 18 26 36 43 44 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 67,331,602,650
Jackpot 2 0 4,224,922,050
Giải nhất 18 40,000,000
Giải nhì 960 500,000
Giải ba 19492 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
64,691,708,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,931,600,450 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 02/04/2022
32 38 42 44 47 55 46

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 64,691,708,250
Jackpot 2 0 3,931,600,450
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 596 500,000
Giải ba 14065 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
61,525,768,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,579,829,350 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 31/03/2022
05 24 34 39 42 49 16

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 61,525,768,350
Jackpot 2 0 3,579,829,350
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 651 500,000
Giải ba 14505 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
58,908,623,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,289,035,500 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 29/03/2022
05 11 32 35 40 52 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 58,908,623,700
Jackpot 2 0 3,289,035,500
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 805 500,000
Giải ba 16338 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
56,307,304,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,506,184,300 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 26/03/2022
01 06 16 30 34 55 29

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 56,307,304,200
Jackpot 2 1 3,506,184,300
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 647 500,000
Giải ba 13940 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
53,906,255,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,239,401,100 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 24/03/2022
05 09 16 35 45 46 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 53,906,255,400
Jackpot 2 0 3,239,401,100
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 809 500,000
Giải ba 16337 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
51,751,645,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,778,769,900 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 22/03/2022
01 14 18 28 47 49 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 51,751,645,500
Jackpot 2 1 3,778,769,900
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 654 500,000
Giải ba 14047 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
49,301,038,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,506,480,250 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 19/03/2022
08 20 24 37 51 55 27

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 49,301,038,650
Jackpot 2 0 3,506,480,250
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 614 500,000
Giải ba 13112 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
47,074,116,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,259,044,400 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 17/03/2022
01 06 12 21 37 49 53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 47,074,116,000
Jackpot 2 0 3,259,044,400
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 584 500,000
Giải ba 13664 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
44,742,716,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,638,079,600 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 15/03/2022
06 14 24 28 33 52 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 44,742,716,400
Jackpot 2 1 4,638,079,600
Giải nhất 14 40,000,000
Giải nhì 834 500,000
Giải ba 17015 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
42,568,127,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,396,458,600 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 12/03/2022
12 16 18 26 30 45 36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 42,568,127,400
Jackpot 2 0 4,396,458,600
Giải nhất 6 40,000,000
Giải nhì 656 500,000
Giải ba 13413 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,440,003,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,160,000,350 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 10/03/2022
01 03 08 16 19 36 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 40,440,003,150
Jackpot 2 0 4,160,000,350
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 812 500,000
Giải ba 14827 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,675,385,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,963,931,750 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 08/03/2022
03 23 25 39 47 48 55

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 38,675,385,750
Jackpot 2 0 3,963,931,750
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 659 500,000
Giải ba 14959 5,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36,581,622,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,731,291,400 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 05/03/2022
05 12 15 25 43 48 01

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 36,581,622,600
Jackpot 2 0 3,731,291,400
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 1505 500,000
Giải ba 13785 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,512,784,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,612,531,650 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 03/03/2022
04 10 16 25 26 43 52

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 35,512,784,850
Jackpot 2 0 3,612,531,650
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 593 500,000
Giải ba 12754 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
33,707,650,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,411,961,150 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 01/03/2022
15 19 25 42 51 53 02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 33,707,650,350
Jackpot 2 0 3,411,961,150
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 556 500,000
Giải ba 11837 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 26/02/2022
05 08 30 36 49 51 18

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 0
Jackpot 2 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
78,554,607,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
529,848,650 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 24/02/2022
02 15 25 30 31 32 13

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 1 78,554,607,600
Jackpot 2 6 529,848,650
Giải nhất 43 40,000,000
Giải nhì 1181 500,000
Giải ba 18515 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
76,942,780,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,945,386,250 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 22/02/2022
09 16 19 23 25 39 04

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 76,942,780,500
Jackpot 2 1 3,945,386,250
Giải nhất 27 40,000,000
Giải nhì 1387 500,000
Giải ba 26195 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
74,540,296,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,678,443,550 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 19/02/2022
01 11 14 33 46 48 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 74,540,296,200
Jackpot 2 0 3,678,443,550
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 643 500,000
Giải ba 15915 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
71,367,341,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,325,893,050 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 17/02/2022
05 24 40 42 46 54 03

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 71,367,341,700
Jackpot 2 0 3,325,893,050
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 686 500,000
Giải ba 15567 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
68,434,304,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,874,619,150 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 15/02/2022
05 07 14 24 29 36 46

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 68,434,304,250
Jackpot 2 1 3,874,619,150
Giải nhất 29 40,000,000
Giải nhì 1207 500,000
Giải ba 22274 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
66,252,857,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,632,236,150 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 12/02/2022
04 08 12 42 44 51 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 66,252,857,250
Jackpot 2 0 3,632,236,150
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 730 500,000
Giải ba 17048 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
63,474,225,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,323,499,300 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 10/02/2022
03 15 26 35 43 52 07

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 63,474,225,600
Jackpot 2 0 3,323,499,300
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 918 500,000
Giải ba 19154 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
60,562,731,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,868,907,300 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 08/02/2022
12 15 21 28 32 40 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 60,562,731,900
Jackpot 2 1 3,868,907,300
Giải nhất 27 40,000,000
Giải nhì 1042 500,000
Giải ba 21698 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
57,764,215,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,557,961,000 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 05/02/2022
01 17 23 29 44 45 37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 57,764,215,200
Jackpot 2 0 3,557,961,000
Giải nhất 6 40,000,000
Giải nhì 620 500,000
Giải ba 14108 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
55,150,857,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,267,587,950 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 03/02/2022
13 18 22 35 42 43 03

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 55,150,857,750
Jackpot 2 0 3,267,587,950
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 919 500,000
Giải ba 17356 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
52,742,566,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,770,706,550 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 29/01/2022
06 10 17 23 25 38 21

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 52,742,566,200
Jackpot 2 1 5,770,706,550
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 918 500,000
Giải ba 18491 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
50,363,385,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,506,353,100 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 27/01/2022
01 26 31 36 40 46 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 50,363,385,150
Jackpot 2 0 5,506,353,100
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 521 500,000
Giải ba 12651 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
47,714,037,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,211,981,150 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 25/01/2022
02 06 17 20 31 51 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 47,714,037,600
Jackpot 2 0 5,211,981,150
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 724 500,000
Giải ba 16146 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
44,903,463,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,899,695,100 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 22/01/2022
02 06 16 29 37 42 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 44,903,463,150
Jackpot 2 0 4,899,695,100
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 684 500,000
Giải ba 14534 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
42,691,966,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,653,973,300 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 20/01/2022
8 21 32 34 41 46 48

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 42,691,966,950
Jackpot 2 0 4,653,973,300
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 662 500,000
Giải ba 13202 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,661,845,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,428,404,250 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 18/01/2022
06 15 16 33 41 43 51

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 40,661,845,500
Jackpot 2 0 4,428,404,250
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 721 500,000
Giải ba 15339 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 15/01/2022
20 26 41 46 47 48 18

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 0
Jackpot 2 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36,143,063,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,926,317,350 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 13/01/2022
07 12 17 26 37 46 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 36,143,063,400
Jackpot 2 0 3,926,317,350
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 719 500,000
Giải ba 13837 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
34,313,096,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,722,987,700 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 11/01/2022
12 25 26 28 33 46 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 34,313,096,550
Jackpot 2 0 3,722,987,700
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 668 500,000
Giải ba 15316 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,041,280,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,470,563,700 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 08/01/2022
06 17 37 41 48 50 13

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 32,041,280,550
Jackpot 2 0 3,470,563,700
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 488 500,000
Giải ba 10830 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,268,451,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,243,754,750 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 06/01/2022
04 08 14 21 30 49 38

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 1 40,268,451,000
Jackpot 2 0 3,243,754,750
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 589 500,000
Giải ba 12808 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,074,658,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,897,184,250 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 04/01/2022
11 17 22 28 39 49 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1