VIETLOTT 6/55 - XỔ SỐ POWER 6/55 HÔM NAY

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
43,522,243,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,013,072,800 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 01/06/2023
03 18 40 41 46 47 36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 43,522,243,950
Jackpot 2 0 4,013,072,800
Giải nhất 2 40,000,000
Giải nhì 379 500,000
Giải ba 9437 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
41,223,910,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,757,702,400 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 30/05/2023
01 14 24 28 40 46 34

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 41,223,910,350
Jackpot 2 0 3,757,702,400
Giải nhất 3 40,000,000
Giải nhì 498 500,000
Giải ba 10897 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,990,916,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,509,591,950 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 27/05/2023
04 06 08 18 39 43 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 38,990,916,300
Jackpot 2 0 3,509,591,950
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 679 500,000
Giải ba 12314 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,840,372,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,381,753,700 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 25/05/2023
15 16 19 31 33 46 07

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 37,840,372,050
Jackpot 2 0 3,381,753,700
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 483 500,000
Giải ba 9329 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36,233,149,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,203,173,450 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 23/05/2023
26 27 35 36 47 54 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 36,233,149,800
Jackpot 2 0 3,203,173,450
Giải nhất 3 40,000,000
Giải nhì 435 500,000
Giải ba 9593 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
34,404,588,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,661,644,750 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 20/05/2023
01 14 21 36 48 53 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 34,404,588,750
Jackpot 2 1 4,661,644,750
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 384 500,000
Giải ba 7958 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,942,141,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,499,150,650 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 18/05/2023
13 14 21 23 30 41 49

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 32,942,141,850
Jackpot 2 0 4,499,150,650
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 491 500,000
Giải ba 9032 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,705,358,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,361,730,250 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 16/05/2023
19 24 30 34 40 44 51

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 31,705,358,250
Jackpot 2 0 4,361,730,250
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 522 500,000
Giải ba 10023 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
76,361,538,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,172,246,000 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 13/05/2023
22 24 35 43 45 54 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 1 76,361,538,900
Jackpot 2 0 4,172,246,000
Giải nhất 17 400,000,000
Giải nhì 848 500,000
Giải ba 17848 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
73,659,305,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,871,997,800 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 11/05/2023
01 03 19 33 34 51 17

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 73,659,305,100
Jackpot 2 0 3,871,997,800
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 739 500,000
Giải ba 17299 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
70,842,375,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,559,005,650 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 09/05/2023
07 09 13 22 44 47 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 70,842,375,750
Jackpot 2 0 3,559,005,650
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 918 500,000
Giải ba 20734 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
68,127,043,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,257,302,050 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 06/05/2023
01 11 22 28 34 42 10

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 68,127,043,350
Jackpot 2 0 3,257,302,050
Giải nhất 22 40,000,000
Giải nhì 794 500,000
Giải ba 17826 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
65,811,324,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
1,774,701,200 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 04/05/2023
13 30 32 35 45 52 29

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 65,811,324,900
Jackpot 2 2 1,774,701,200
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 656 500,000
Giải ba 15422 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62,962,637,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,232,881,600 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 02/05/2023
04 11 18 25 33 45 21

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 62,962,637,700
Jackpot 2 0 3,232,881,600
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 994 500,000
Giải ba 17489 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
60,866,703,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,261,376,150 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 29/04/2023
02 09 12 24 41 53 35

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 60,866,703,300
Jackpot 2 1 3,261,376,150
Giải nhất 6 40,000,000
Giải nhì 805 500,000
Giải ba 15787 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
58,514,317,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,466,427,050 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 27/04/2023
08 28 38 39 41 45 54

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 58,514,317,950
Jackpot 2 1 3,466,427,050
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 804 500,000
Giải ba 16507 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
56,226,657,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,212,242,600 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 25/04/2023
06 10 19 23 25 28 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 56,226,657,900
Jackpot 2 0 3,212,242,600
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 1053 500,000
Giải ba 20633 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
54,316,474,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,390,154,000 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 22/04/2023
09 18 23 24 48 52 10

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 54,316,474,500
Jackpot 2 1 3,390,154,000
Giải nhất 32 40,000,000
Giải nhì 917 500,000
Giải ba 15898 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
53,021,964,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,246,319,600 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 20/04/2023
07 11 32 35 42 51 46

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 53,021,964,900
Jackpot 2 0 3,246,319,600
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 667 500,000
Giải ba 13906 50,000