Cung là gì những yếu tố tác động tới nguồn cung

Cùng với Cầu thì Cung là 1 trong 2 yếu tố quyết định tới sự biến động giá cả trên thị trường. Bài viết sau đây sẽ giải đáp cung là gì cùng những yếu tố ảnh hưởng đến cung.

Khái niệm cung là gì?

Khái niệm cung là gì?

Cung là tổng số sản phẩm hoặc dịch vụ mà nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp muốn cung cấp trên thị trường trong một thời điểm nhất định.

Cung thị trường cũng bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm chi phí sản xuất, giá thành, tình trạng nguồn cung, chính sách và quy định pháp lý, và nhiều yếu tố khác. Cung và cầu đối lập nhau và quyết định giá cả và số lượng hàng hoá được giao dịch trên thị trường.

Đặc trưng của Cung

Cung thị trường có những đặc trưng sau:

1. Cung là một hàm số tuyến tính: Nếu giá cả tăng, cung cũng tăng và ngược lại, nếu giá cả giảm, cung cũng giảm.

2. Cung thị trường phụ thuộc vào chi phí sản xuất: Nếu chi phí sản xuất tăng, cung sẽ giảm vì các nhà sản xuất muốn giữ lợi nhuận của mình. Ngược lại, nếu chi phí sản xuất giảm, cung sẽ tăng.

3. Cung thị trường phụ thuộc vào công nghệ sản xuất: Nếu công nghệ sản xuất được cải tiến, cung sẽ tăng vì nhà sản xuất có thể sản xuất nhiều sản phẩm hơn với chi phí thấp hơn. Ngược lại, nếu công nghệ sản xuất lạc hậu, cung sẽ giảm.

4. Cung thị trường phụ thuộc vào tình trạng nguồn cung: Nếu nguồn cung bị gián đoạn, cung sẽ giảm và giá cả sẽ tăng. Ngược lại, nếu nguồn cung dồi dào, cung sẽ tăng và giá cả sẽ giảm.

5. Cung thị trường phụ thuộc vào chính sách và quy định pháp lý: Nếu chính phủ áp dụng các chính sách hỗ trợ ngành sản xuất, cung sẽ tăng. Ngược lại, nếu chính phủ áp dụng các chính sách giảm hỗ trợ ngành sản xuất, cung sẽ giảm.

6. Cung thị trường có tính đối xứng: Nếu giá cả tăng, cầu giảm và ngược lại, nếu giá cả giảm, cầu tăng.

Cung là gì những yếu tố tác động tới nguồn cung

Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn Cung

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nguồn cung trong thị trường, bao gồm:

1. Chi phí sản xuất: Nếu chi phí sản xuất tăng, nhà sản xuất có thể giảm nguồn cung vì việc sản xuất trở nên đắt đỏ hơn, và ngược lại, nếu chi phí sản xuất giảm, nguồn cung có thể tăng.

2. Công nghệ sản xuất: Nếu công nghệ sản xuất được cải tiến, nhà sản xuất có thể sản xuất nhiều sản phẩm hơn với chi phí thấp hơn, và ngược lại, nếu công nghệ sản xuất lạc hậu, nguồn cung có thể giảm.

3. Tình trạng nguồn cung: Nếu nguồn cung bị gián đoạn, nguồn cung có thể giảm và giá cả sẽ tăng. Ngược lại, nếu nguồn cung dồi dào, nguồn cung có thể tăng và giá cả sẽ giảm.

4. Thị trường lao động: Nếu thị trường lao động khan hiếm, chi phí lao động tăng và nguồn cung có thể giảm. Nếu thị trường lao động đầy đủ, chi phí lao động giảm và nguồn cung có thể tăng.

5. Chính sách và quy định pháp lý: Nếu chính phủ áp dụng các chính sách hỗ trợ ngành sản xuất, nguồn cung có thể tăng. Ngược lại, nếu chính phủ áp dụng các chính sách giảm hỗ trợ ngành sản xuất, nguồn cung có thể giảm.

6. Tình trạng kinh tế: Nếu kinh tế đang phát triển, nguồn cung có thể tăng. Nếu kinh tế đang suy thoái, nguồn cung có thể giảm.

Xem thêm: Cầu là gì các yếu tố ảnh hưởng đến cầu trong kinh tế vĩ mô

7. Các yếu tố khác: Các yếu tố khác như thời tiết, tình trạng môi trường, tình hình chính trị, tình hình địa phương cũng có thể ảnh hưởng đến nguồn cung trong thị trường.