Lợi nhuận gộp là gì công thức đặc điểm của lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp là thứ giúp những chuyên gia, nhà đầu tư biết được doanh nghiệp nào đó thu được lợi nhuận thế nào. Vậy lợi nhuận gộp là gì và nó được tính thế nào?

Lợi nhuận gộp là gì?

Lợi nhuận gộp là gì?

Lợi nhuận gộp là khoản thu nhập thu được từ hoạt động kinh doanh trừ đi chi phí hàng hoá, dịch vụ được sản xuất và bán ra. Đây là một chỉ số quan trọng trong phân tích tài chính của một doanh nghiệp, cho biết mức độ hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Lợi nhuận gộp chiếm tỷ lệ lớn trong việc tính toán lợi nhuận thuần và có thể được tính bằng cách chia lợi nhuận gộp cho tổng doanh thu và nhân với 100% để tính theo tỷ lệ phần trăm.

Tỷ suất lợi nhuận gộp là gì?

Tỷ suất lợi nhuận gộp (Gross Profit Margin) là tỷ lệ giữa lợi nhuận gộp và doanh thu của một doanh nghiệp. Nó cho biết tỷ lệ phần trăm của lợi nhuận gộp so với doanh thu. Tỷ suất lợi nhuận gộp được sử dụng để đánh giá hiệu quả của chiến lược giá thành của doanh nghiệp và cũng là một chỉ số quan trọng trong phân tích tài chính của doanh nghiệp. Tỷ suất lợi nhuận gộp được tính bằng cách chia lợi nhuận gộp cho doanh thu và nhân với 100% để tính theo tỷ lệ phần trăm.

Công thức tính lợi nhuận gộp

Công thức tính lợi nhuận gộp như sau:

Lợi nhuận gộp = Doanh thu – Chi phí hàng bán

Trong đó:
– Doanh thu là tổng số tiền thu được từ bán hàng hoặc dịch vụ cung cấp.
– Chi phí hàng bán bao gồm các chi phí để sản xuất, mua hoặc nhập hàng hoặc dịch vụ cung cấp nhằm phục vụ cho việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ. Chi phí hàng bán bao gồm chi phí vật tư, chi phí nhân công, chi phí vận chuyển, chi phí sản xuất và các chi phí khác liên quan đến hoạt động sản xuất.

Sau khi tính được lợi nhuận gộp, để tính tỷ suất lợi nhuận gộp, ta sử dụng công thức:

Tỷ suất lợi nhuận gộp = (Lợi nhuận gộp / Doanh thu) x 100%

Tỷ suất lợi nhuận gộp cho thấy tỷ lệ phần trăm của lợi nhuận gộp so với doanh thu. Tỷ suất lợi nhuận gộp càng cao thì cho thấy doanh nghiệp đang có khả năng tạo ra lợi nhuận cao hơn từ doanh thu.

Lợi nhuận gộp là gì công thức đặc điểm của lợi nhuận gộp

Đặc điểm của lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp là một chỉ số quan trọng trong kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất và bán lẻ. Dưới đây là một số đặc điểm của lợi nhuận gộp:

1. Liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh: Lợi nhuận gộp phản ánh mức độ hiệu quả của hoạt động sản xuất, mua bán hoặc cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp. Nó cho biết cách mà doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ.

2. Được tính trước khi trừ các chi phí khác: Lợi nhuận gộp chỉ tính toán dựa trên chi phí hàng bán, chưa bao gồm các chi phí khác như chi phí quản lý, chi phí tiền thuê, chi phí tiền điện nước, chi phí nhân viên văn phòng, chi phí marketing… Do đó, lợi nhuận gộp thường cao hơn lợi nhuận ròng.

3. Quan trọng để đánh giá hiệu quả sản xuất: Lợi nhuận gộp là chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả của hoạt động sản xuất. Nếu lợi nhuận gộp cao, có thể cho thấy doanh nghiệp đang sử dụng tài nguyên và nguồn lực của mình một cách hợp lý và hiệu quả.

4. Dễ dàng so sánh giữa các doanh nghiệp: Lợi nhuận gộp là một chỉ số dễ dàng so sánh giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành hoặc trong cùng lĩnh vực kinh doanh. Việc so sánh lợi nhuận gộp giữa các doanh nghiệp sẽ giúp nhà đầu tư hoặc người tiêu dùng đánh giá được hiệu quả kinh doanh của từng doanh nghiệp.

Ý nghĩa lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất và bán lẻ. Nó cho biết mức độ hiệu quả của hoạt động sản xuất, mua bán hoặc cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp.

Nếu lợi nhuận gộp cao, có thể cho thấy doanh nghiệp đang sử dụng tài nguyên và nguồn lực của mình một cách hợp lý và hiệu quả. Nó cũng có thể cho thấy doanh nghiệp đang sử dụng các chiến lược giá cả, sản phẩm và quản lý chi phí hiệu quả.

Xem thêm: Lợi nhuận thuần là gì vai trò và nguyên tắc của lợi nhuận thuần

Xem thêm: Lợi nhuận ròng là gì cách tính và các yếu tố ảnh hưởng

So sánh lợi nhuận gộp giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành hoặc trong cùng lĩnh vực kinh doanh cũng giúp nhà đầu tư hoặc người tiêu dùng đánh giá được hiệu quả kinh doanh của từng doanh nghiệp và lựa chọn đúng đối tác để hợp tác hoặc đầu tư.